70-LECIE GOSPODARKI POLSKIEJ

NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH.

PRZESZŁOŚĆ. TERAŹNIEJSZOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ

Celem jest upowszechnienie wiedzy o rozwoju gospodarki polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r. Podczas Konferencji zostanie zaprezentowany dorobek polskiej myśli ekonomicznej, praktyki gospodarcze oraz związane z nimi sukcesy i zaniechania.

Konferencja odbędzie się 31.03.2016 r. w gmachu

Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

przy ul. Szafrana 4 w Zielonej Górze

a jej szczegółowy program przedstawia się następująco

Program Konferencji

Serdecznie zapraszamy do wniesienia twórczego wkładu, szczególnie podczas dyskusji panelowej w drugiej części obrad Konferencji. Przyczyni się to niewątpliwie do oceny oraz określenia dróg rozwojowych państwa polskiego na Ziemiach Zachodnich.